Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

2019

Punkt 1

Organizacja Pozarządowa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Organizacja Pozarządowa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Radca Prawny/Adwokat

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Poniedziałek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Dubienka

ul. 3 Maja 6

930 – 1330

Urząd Gminy Leśniowice 21 a

1000 – 1400

Wtorek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Dorohusku

ul. Niepodległości 50

930 – 1330

Miejski Ośrodek Kultury „ Dworek” w Rejowcu Fabrycznym

ul. Lubelska 24 a

1300 – 1700

Środa

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Wojsławice

ul. Rynek 30

730 – 1130

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu

ul. Zwierzyńskiego 8 c

900 – 1300

Czwartek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

800 -1200

Urząd Gminy Białopole ul. Chełmska 1

830 – 1230

Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15 a

900 – 1300

Piątek

Starostwo Powiatowe

w Chełmie

Plac Niepodległości 1

700 -1100

Urząd Gminy Żmudź

ul. Kasztanowa 22

1115 – 1515

Urząd Gminy Wierzbica

ul. Włodawska 1

800 – 1200

 

Organizacja Pozarządowa: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie.

 

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

telefonicznie, dzwoniąc  pod numer telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu 730 - 1530)

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • prawa cywilnego;

 • spraw karnych;

 • spraw administracyjnych;

 • ubezpieczenia społecznego;

 • spraw rodzinnych;

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: iod [AT] powiat [DOT] chelm [DOT] pl ;

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osób w zakresie uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294).

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.

 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody.

 4. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Dnia 30 lipca 2018 r. Gmina Białopole podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:

Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Działania 4.1. wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Na zadanie pn.: „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE          w Gminie Białopole”.

 

Celem głównym projektu jest  skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji  oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Białopole.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole;
 2. b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu podgrzania CWU;
 3. c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
 4. d) ograniczenie rocznych wydatków w gospodarstw domowych na podgrzewanie CWU o około 50-60%;
 5. e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 6. f) zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 7. g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła;
 8. h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania;
 9. i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
 10. j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski;
 11. k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 12. l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Białopole;

Zakres projektu:

Projekt dotyczy zakupu i montażu 103 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 35 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

1.Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 73kpl.

 1. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 26 kpl.
 2. Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 4 kpl.
 3. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalacja monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza. Inwestycja przewiduje montaż 35 kpl.

Okres realizacji projektu od 29.04.2016 r. do 21.12.2020 r.

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 244,8

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 392,32;

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 392,32;

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 138;

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]| rozliczeniowy – 0,447.

 

Wartość całkowita projektu       1 494 145,22 PLN
Wartość dofinansowania             1 142 426,14 PLN

 

Dnia 20 grudnia 2017 r. Gmina Białopole podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Białopole”.

Celem głównym projektu jest  skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz wszechstronniejsze wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora usług publicznych i edukacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej połączona z wykorzystanie OZE.
Celami bezpośrednimi projektu są:
a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole;
b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu pozyskania energii;
c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
d) ograniczenie rocznych wydatków w termomodernizowanych budynkach publicznych o około 50-60%;
e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 f) zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła;
h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania;
i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski;
 k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Białopole;
m) poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej;
n) zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony p.poż w gminie Białopole.
W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres prac:


1. Termomodernizacja Remizo Świetlicy w m. Raciborowice Kolonia obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wykonanie pomieszczeń kotłowni;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- wymiana pokrycia dachowego bez zmiany kształtu i konstrukcji dachu.
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.


2. Termomodernizacja Remizo Świetlicy w m. Buśno obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki otworowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wykonanie pomieszczeń kotłowni;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- wymiana pokrycia dachowego bez zmiany kształtu i konstrukcji dachu
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.


3. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach obejmuje m.in.
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki otworowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- wymiana pokrycia dachowego bez zmiany kształtu i konstrukcji dachu
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.


4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białopole obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu ostatniej kondygnacji  budynku;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
- wymianę stolarki otworowej;
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż ekologicznego źródła ciepła – kocioł na pellet;
- pozostałe prace remontowe i towarzyszące.

Okres realizacji projektu od 29.04.2016 r. do 31.10.2019 r.
Planowane wskaźniki rezultatu:
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 413,91[ MWht/rok]|rozliczeniowy;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 286,18 [MWht/rok] |rozliczeniowy;
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) | - 413909,95 [kWh/rok]|rozliczeniowy;
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej -  1 490,08 [GJ/rok] | rozliczeniowy;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) -  223,24 [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy;
Planowane wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4 [szt.] | rozliczeniowy
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 4 [szt.] | rozliczeniowy;
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - 2529,36 [m2] | rozliczeniowy
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,156 [MWt] | rozliczeniowy
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,156  [MW] | rozliczeniowy
Wartość całkowita projektu     1 916 965,62 PLN
Wartość dofinansowania     1 207 621,15 PLN