Informujemy, że 5 czerwca 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje: 

- Informacja o zadaniach i korzyściach wynikających z przystąpienia gminy do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2017 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

- Informacja Komendanta Gminnego z odbytych zebrań i działalności ratowniczej OSP.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.